Notice

ปรับปรุงระบบการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

“ครุภัณฑ์พัฒนาศักยภาพระบบเชื่อมโยงการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 1.  ความเป็นมา
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกอบด้วยวิทยาเขต 5 แห่ง ใน 5 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา กาฬสินธุ์ 
ขอนแก่น สกลนคร และสุรินทร์ โดยเฉพาะสกลนครยังประกอบไปด้วยคณะ 2 คณะ ซึ่งอยู่ห่างไกลกันคนละตำบล ได้แก่
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี อยู่ที่ตำบลพังโคน และคณะทรัพยากรธรรมชาติ อยู่ที่ตำบลแร่ จึงมีความจำเป็นต้องใช้
ระบบเครือข่ายสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารจัดการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สู่สังคมอุดมปัญญา
  มหาวิทยาลัยฯ มีวิทยาเขตกระจายอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จังหวัด การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน 
การจัดกิจกรรมระหว่างปี การประชุม ติดต่อสื่อสารของผู้บริหาร คณาจารย์ ฯลฯ ต้องใช้โทรศัพท์ และการเดินทางจริง
ซึ่งทำให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายไปกับการเดินทางมาก
   ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์บางชุดในวิทยาเขตต่างๆ ได้มีการติดตั้งและใช้งานมานานแล้วหลายปี ทำให้เกิดการชำรุดเสียหาย 
ต้องเสียค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาสูง หรือไม่สามารถซ่อมแซมได้
   ปัจจุบันระบบเครือข่ายสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในวิทยาเขตต่าง ๆ ยังไม่ครอบคลุมและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประกอบกับเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และความสามารถในการรองรับ
การใช้งาน และการบริการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารจัดการอย่างมาก
     ดังนั้นเพื่อให้การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อสนองต่อพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยในวิทยาเขตต่าง ๆ โดยใช้ระบบเครือข่ายสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การใช้โทรศัพท์ผ่านเครือข่าย
การใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งานระบบ Video Conference และอื่น ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ
มีความสมบูรณ์ สามารถลดค่าใช้จ่าย และการทำงานเสมือนเป็นระบบเดียวกัน มหาวิทยาลัยฯ จึงมีความจำเป็นในการดำเนินการ
ปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับวิทยาเขตทั้ง 5 แห่งในจังหวัดนครราชสีมา กาฬสินธุ์ ขอนแก่น
สกลนคร และสุรินทร์

2. วัตถุประสงค์
  2.1. เพื่อพัฒนาระบบสื่อสารข้อมูลแบบบูรณาการ ให้สามารถรองรับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการบริการวิชาการแก่สังคมของหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
  2.2. เพื่อปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศแกนหลักให้มีประสิทธิภาพ
  2.3. สามารถบริหารจัดการระบบเครือข่ายสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นระบบเดียวกันได้ (Centralize Management)

โดยมีกำหนดการเข้าปรับปรุงชุดสายสัญญาณ ดังนี้
  1. วิทยาเขตนครราชสีมา เริ่มติดตั้ง ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2557 ดําเนินการตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. 
  2. วิทยาเขตสุรินทร์ เริ่มติดตั้ง ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2557 ดําเนินการตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. 
  3. วิทยาเขตกาฬสินธุ์ เริ่มติดตั้ง ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2557 ดําเนินการตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. 
  4. วิทยาเขตสกลนคร เริ่มติดตั ้ง ตั ้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2557 ดําเนินการตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. 
 

TPL_JM-MICA_ADDITIONAL_INFORMATION